Općinsko vijeće

 

OpĆinsko vijeĆe

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Mihovljan.

Općinsko vijeće ima 11 članova (predsjednik, potpredsjednik i 9 vijećnika) izabranih na način određen zakonom. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:

  1. Statut Općine
  2. Poslovnik Općinskog vijeća
  3. Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna
  4. Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednikaVijeća
  5. Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokru­ga utvrđenih statutom Općine

Sjednice Općinskog Vijeća su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti njegov rad. O radu Općinskog Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Popis vijećnika
Silvestar Vučković
Vladimir Risek
Stjepan Svetec
Darko Putar
Gordana Novak
Gordana Roginić
Ljubica Vuđan
Slobodan Sajko
Ines Krznar Vojaković
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice