Jedinstveni upravni odjel

 

Jedinstveni upravni odjel

Upravni odjel Općine Mihovljan obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i drugim propisima.

Odgovoran je načelniku Općine za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svog djelokruga. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Upravni odjel je samostalan u granicama utvrđenim zakonom i općim aktima Uprave.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnica, a upravne, stručne i druge poslove i zadaće obavljaju službenici i namještenici.

Pročelnica organizira, koordinira i kontrolira rad u Upravnom odjelu, obavlja upravno-pravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i prenijete poslove državne uprave, stručne i administrativne poslove te vodi postupke javne nabave i javnih natječaja.

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati, pauza od 10,30 do 11.00 sati

 

v.d. Pročelnice Općine Mihovljan je Ana Spevec

Tel: 049/300-666, 091/112-8480

email: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

 

Financijsko računovodstveni referent je Ljubica Risek

Tel: 049/435-378, 091/112-8479

email: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice