REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MIHOVLJAN

 

Mihovljan 48, 49252 Mihovljan

e-adresa: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

Tel: 049 435 378, Fax: 049 435 49

 

O B A V I J E S T

udrugama koje su s Općinom Mihovljan u 2017. godini sklopile ugovor o financiranju programa ili projekata iz proračuna Općine

 

Udruge koje su sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa ili projekata udruga sa Općinom Mihovljan sklopile Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekata u 2017. godini dužne su, sukladno članku 3. navedenog ugovora, a s ciljem kontrole namjenskog korištenja sredstava Općini dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta na sljedećim obrascima:

Opisni izvještaj provedbe programa/projekta

Financijski izvještaj provedbe programa/projekta

 

Priloge:

Za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode

Za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća, ostalu dokumentaciju: dokumente na temelju kojih su obavljena plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.

Traženo molimo dostaviti u tiskanom obliku do 31. siječnja 2018. godine.

obrazac 9. opisnog-izvještaja
Obrazac 10. financijski izvještaj provedbe projekta