OPĆINSKO VIJEĆE

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Mihovljan.

Općinsko vijeće ima 9 članova (predsjednik, potpredsjednik i 7 vijećnika) izabranih na način određen zakonom. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:

1.    Statut Općine

2.    Poslovnik Općinskog vijeća

3.    Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna

4.    Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća

5.    Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokru­ga utvrđenih statutom Općine

Sjednice Općinskog Vijeća su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti njegov rad. O radu Općinskog Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

 

    Popis vijećnika sa desne strane ažurirati na način:

Silvestar Vučković

Vladimir Risek

Stjepan Svetec

Darko Putar

Gordana Novak

Gordana Roginić

Ljubica Vuđan

Slobodan Sajko

Ines Krznar Vojaković

   

 

 

 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
 
Izdvojene stranice